RAMADERIA

JARC torna a rebutjar el cànon de l'aigua que l'ACA vol aplicar a les granges

El sindicat posa de relleu que "les explotacions han realitzat inversions i esforços per reduir molt considerablement la gestió de l'aigua i les dejeccions assumint un cost econòmic considerable".

JARC reitera el seu rebuig al gravamen econòmic de l'Agència Catalana d'Aigua (ACA) que el Govern vol imposar a les explotacions ramaderes d'una forma gradual. La modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, en relació amb els tributs que recauen sobre el cicle de l'aigua preveu que afecti en una primera fase en un coeficient 0,2, en la segona un 0,4 per acabar amb una afecció d'un 0,5. Tot i això, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan consultiu del Govern, proposa en el seu dictamen no incloure els usos ramaders de l'aigua en l'Avantprojecte de llei en matèria d'Aigües de Catalunya i que continuï comptant amb un coeficient zero, tal com defensa JARC.

El CTESC, format per sindicats, patronals, economia social, sectors agroramader i pesquer i experts, ha donat així la raó a l'entitat agrària, considerant oportú mantenir l'actual redactat del Decret legislatiu 3/2003 al seu article 71.3.

JARC considera que aquest impost "no està justificat" perquè "la majoria de les explotacions ramaderes s'abasteixen de fonts pròpies" i, per tant, "les inversions per disposar d'aigua les han realitzat els mateixos ramaders o s'han finançat amb altres recursos quan es tracta d'infraestructures de regadiu".

L'organització agrària sosté que no totes les explotacions reben el conjunt d'aquests serveis però que, "en cap cas, la taxa pot ser superior al cost del servei". Per altra banda, JARC posa de relleu que "les explotacions han realitzat inversions i esforços per reduir molt considerablement la gestió de l'aigua i les dejeccions assumint un cost econòmic considerable".

Respecte al sanejament, des del sindicat remarquen que "les explotacions ramaderes no aboquen aigües residuals a la xarxa de clavegueram ni a la llera, sinó que són gestionades conjuntament amb les dejeccions ramaderes". Actualment, "tots els paràmetres que ha de gestionar aquestes explotacions es troben fiscalitzats i regulats per diferents normatives, i subjectes a diferents gravàmens". Segons JARC, "una fiscalitat excessiva seria contrària a les polítiques per afavorir la població als entorns rurals".