COMARCA

El curs escolar començarà el 12 de setembre a primària i secundària

El curs escolar començarà el 12 de setembre. Així ho ha decidit el Departament d’Ensenyament després d’escoltar el dictamen del Consell Escolar.

El nou calendari afecta tant a l’educació primària com secundària i postobligatoris, excepte els cicles formatius de grau superior, escoles oficials d’idiomes i formació d’adults.

Així mateix, fixa el final de curs el 22 de juny pels alumnes i el 2 de juliol pels mestres. També estableix les dates dels exàmens de recuperació del setembre (proves extraordinàries) per a l’educació secundària obligatòria (ESO) i primer de batxillerat, que seran el 4 i 5 de setembre del 2012. En el cas dels cicles formatius i segon de batxillerat aquestes proves es faran el mes de juny, després de les proves ordinàries.

Finalment, els centres disposaran de 5 dies de lliure disposició que es podran fer repartits en els diferents trimestres o bé compactats en una setmana.