Opinió
Emma Tost

Emma Tost

L'anglès a la universitat

Fa uns quants anys es va aprovar que per accedir a un títol universitari l'estudiant un cop acabada la carrera necessitava acreditar un cert nivell d'anglès. Ara s'ha donat llibertat a cada universitat per decidir-ho. Aquesta mesura esperava esperonar els joves a tenir domini d'una tercera llengua i ensems remuntar les estadístiques que indiquen l'Estat espanyol com un dels països amb menys nivell d'anglès. Aquest afany per assolir un bon nivell d'anglès demostra l'homogeneïtzació d'aquesta llengua que de mica en mica s'ha posicionat com la llengua comuna del món. Però no hem d'oblidar que al món s'hi parlen 6.000 llengües, un riquesa lingüística incalculable. L'aprenentatge d'altres llengües cal dir que és important i enriquidor per a nosaltres i per relacionar-nos amb el món. Ara bé imposar un nivell de qualsevol llengua després de 16 anys o més d'escolarització sembla demostrar que les ensenyances anteriors no són eficaces en aquest sentit. Si es vol, de veritat, que els joves tinguin un nivell alt d'idiomes cal reestructurar de bell nou el sistema escolar.