COMARCA
- Les Borges Blanques

L’ajuntament de les Borges no haurà de pagar cap tipus d’indemnització per la permuta de la caserna

En solar torna a ser de les Borges.

La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sentència, coneguda el passat divendres dia 22, que és ferma i inapel·lable i que ha estat dictada en el procediment d’execució de la sentència que va declarar nul el conveni entre l’ajuntament de les Borges i Construccions Riera, ha resolt favorablement pels interessos dels borgencs.
Així, el solar de la caserna torna a ser, ara definitivament, propietat de l’ajuntament, ja que s’ha ratificat la declaració de nul·litat de l’escriptura de compravenda atorgada a favor de la promotora, declarant-se també nul·les les posteriors escriptures que va atorgar aquesta, entre elles una d’hipoteca a favor del Banc Sabadell, ordenant-se la seva cancel·lació registral, de forma que el poble de les Borges recupera la finca sense cap càrrega.
L’única obligació que la justícia ha imposat a l’ajuntament és el retorn d’un aval bancari que havia entregat la promotora per les obres i, evidentment, el retorn a la promotora de la quantitat que aquesta havia anticipat a l’ajuntament, quan Carme Benet (CiU) era l'alcaldessa, perquè aquest pogués adquirir la caserna a la Guàrdia Civil.
Així doncs, els borgencs han recuperat la plena propietat del solar de la caserna i, com a conseqüència del procediment que ara s’ha acabat, no hauran d’assumir cap altra despesa que el preu d’adquisició de la caserna, que lliurement va pactar l’equip de CiU-CIPM, que manava en aquell moment i que va ser avançat per la promotora a qui se li hauran de retornar els diners avançats, això si, sense cap tipus d’interès, a pesar dels més de set anys transcorreguts.

[En l'arxiu adjunt us podeu descarregar la sentència]