COMARCA
- Juneda

El mapa de sorolls de Juneda

Es distingeixen tres tipus de zones al nucli urbà.

L'Ajuntament de Juneda ha donat per definitiu l'acord adoptat al maig sobre el mapa de capacitat acústica del municipi, ja que durant el període que ha estat en exposició pública no ha tingut reclamacions per part dels veïns.

D'aquesta manera, queden definits els nivells de soroll que es poden registrar a cada zona i cada carrer del poble. La normativa, que ha de servir per "evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la qual està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori", distingeix tres tipus de zones: les de sensibilitat acústica alta, les de sensibilitat acústica moderada i les de sensibilitat acústica baixa, tot i que també se'n contemplen altres de possibles que, de moment, no s'apliquen al nucli urbà junedenc (zones de soroll, zones d'especial protecció o zones de règim especial).

Com a zones de sensibilitat acústica alta, és a dir, que requereixen una protecció alta contra el soroll, hi ha les zones de predomini residencial, espais d'interès natural, centres docents, geriàtrics, centres de dia, biblioteques o habitatges situats al medi rural. És el cas de bona part de la trama urbana de Juneda.

Com a zones de sensibilitat acústica moderada, s'inclouen infraestructures de transport, àrees urbanes de sòl industrial o zones d'activitat comercial. És el cas dels carrers més amples i transitats de Juneda, com tot Prat de la Riba, tot el carrer la Font o tot el carrer Fondo.

Finalment, com a zones de sensibilitat acústica baixa, és a dir, a les quals es permet una percepció elevada de soroll, hi ha àrees recreatives i d'espectacles, sòl d'ús industrial o sistemes generals d'infraestructures de transport, que en aquest cas inclou la carretera N-240 i les zones industrials del seu voltant. Dins de la trama urbana, hi destaca l'única illa d'aquesta categoria: la pista del Parc Alegria.

Dins de cada una de les tres zones, a més, s'estableixen límits de soroll diferents en funció de l'horari, essent la franja de les 11 de la nit a les 7 del matí la més restrictiva.

El mapa queda ara a disposició dels ciutadans. La normativa contempla que estigui subjecte a revisió periòdica, com a mínim cada 10 anys des de l'aprovació i en els casos de canvis en el planejament territorial i urbanístic.