ECONOMIA
- Castelldans

Castelldans bonificarà un 95% de l'ICIO l'eliminació de barreres arquitectòniques

Les ordenances fiscals que s'han aprovat pel 2019 incloen també la bonificació del 95% de l'IBI a immobles on es facin activitats d'especial interès i el 50% del de tracció mecànica als vehicles elèctrics.

(foto: Aj. Castelldans)

L’Ajuntament de Castelldans va aprovar al ple del passat 10 d’octubre les ordenances fiscals per al 2019, en què s’han incorporat modificacions substancials respecte les fins ara vigents. Una de les novetats és la bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a persones amb discapacitat de més del 50% per a l’execució de treballs per a adequar la seva residència habitual o a titulars de locals que eliminin barreres arquitectòniques per facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda.

Rebaixa de l’IBI i bonificacions
Quant a l’Impost de Béns Immobles (IBI), les noves ordenances passen el tipus impositiu del 0,85% al 0,75% l’urbà i del 0,88% al 0,60% el rústic. En l’urbà, es podrà accedir a un 95% de descompte en el cas d’edificis on es facin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal des del punt de vista social, cultural, històrico-artístic o de foment de l’ocupació, com ara museus o usos similars. La declaració d’especial interès correspondrà al ple municipal, prèvia sol·licitud dels interessats.

També en l’IBI urbà, els immobles que acullin activitats empresarials (comerç o indústria) que fomentin l’ocupació podran tenir bonificacions d’entre el 5 i el 15% en funció del nombre de treballadors a jornada completa. Si incrementen o mantenen els llocs de treball i potencien la implantació de noves empreses, els titulars dels immobles poden optar a ser declarats com a d’especial interès. Precisament en empreses de nova implantació també hi ha bonificacions previstes d’IBI (7,5% en el primer any d’activitat, 5% en el segon i 2,5% en el tercer).

En IBI de finques rústiques, s’aplicaran descomptes del 30% en edificacions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals afectades pel procés de regularització cadastral, com ara pallers, pantans de reg, etc. No s’hi inclouen, però, magatzems o cabanes. 

Afavorir els vehicles menys contaminants
Una altra noventat de les ordenances aprovades a Castelldans és en l’impost als vehicles de tracció mecànica, on hi haurà bonificacions del 50% als vehicles elèctrics, així com als que utilitzin biogàs com a combustible, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen; quant als híbrids, els que facin servir gasolina amb emissions de fins a 120 mg/km de CO2 també se’n podran beneficiar.

Abonaments mensuals a les piscines
Una altra modificació incorporada per al 2019 és la possibilitat de fer un abonament personal o familiar per a les piscines municipals per a una mensualitat, en lloc de tota la temporada com fins ara. 

Tot plegat s’explicarà al detall en una reunió informativa el proper dilluns 29 d’octubre.