POLÍTICA
- Juneda

Continua la polèmica a Juneda pel contracte del dinamitzador cultural

Junts x Juneda (ERC-AM) denuncia irregularitats en la contractació i presenta un informe del Síndic que ho avala mentre que l’alcalde, Antoni Villas, reconeix que no es van fer bé les coses i assegura que a finals de mes es presenatrà el nou concurs.

L aprogramació del Tatre Foment és una de les tasques del dinamitzador. FOTO:Arxiu

Nou capítol a l'ajuntament de Juneda amb motiu de la contractació del dinamitzador cultural, que es remunta a l'any 2015. Ahir, el grup municipal a l'oposició Junts x Juneda (ERC-AM) va tornar a denunciar que des del consistori s'està utilitzant erròniament aquest contracte de serveis al no realitzar-se mitjançant un procediment obert de selecció, tal com estableix la llei. Els republicans han presentat un informe del Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que avala les seves tesis. Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Antoni Villas (JXCAT) ha reconegut en declaracions a Som Garrigues, que durant el procés de contractació no es van fer les coses bé i assegura que a finals d'aquest mes es presentaran les bases per al nou concurs.

Reclamació sostinguda

El debat sobre la contractació de la plaça de gestor-dinamitzador cultural a Juneda va començar l'octubre del 2015, quan en el ple ordinari del dia 8, l'equip de govern de JxCAT sorgit de les eleccions municipals del mateix any, encapçalat també per l'actual alcalde Antoni Villas, va anunciar la contractació d'un dinamitzador cultural mitjançant un contracte menor a raó de 22.800 € anuals; el contracte establia la fórmula (1+5), és a dir, una durada d'un any amb una pròrroga de cinc més a renovar any a any. Junts x Juneda ja va denunciar llavors que el procés s'havia fet mitjançant un procediment negociat, sense publicitat i tramitació urgent. A partir d'aquí, el contracte va ser objecte de certa polèmica i la denúncia dels republicans ha estat un tema recurrent en els plens del consistori junedenc.

L'informe del Síndic

Ara, Junts x Juneda ha tornat a reblar el clau, presentant un informe del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que els hi dóna la raó en tres punts. El primer, quant a la manca de resposta a la sol·licitud que els republicans van presentar el 10.12.2018 a l'Ajuntament de Juneda. El Síndic argumenta que "D'acord amb l'article 164 del Decret legislatiu 2/2003, 28 d'abril, els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l'alcalde o de la junta de govern local tots els antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la Corporació i són necessaris per al desenvolupament de la seva funció. En aquests casos, la sol·licitud d'informació s'entén acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de 4 dies". Com a conseqüència, el Síndic recorda a l'Ajuntament de Juneda l'obligació d'atendre la sol·licitud de Junts x Juneda d'accés a la documentació de l'expedient de licitació de la plaça de gestor-dinamitzador cultural".

El segon i el tercer punt de què es fa ressò l'informe són relatius a contracte en si. El Síndic exposa que la relació laboral relativa a la plaça de gestor-dinamitzador cultural "hauria d'haver estat concertada al marge de la superació d'un procés selectiu que s'ha de regir pels principis que presideixen el dret d'accés a l'ocupació pública: publicitat, igualtat, mèrit i capacitat" encara que reconeix que en el moment en què es va produir el contracte "les normes pressupostàries establien una limitació per a la incorporació de nou personal que quedava limitada a determinats sectors i administracions" tot i que conclou en el punt 2 que "aquesta situació ha canviat darrerament, de manera que, actualment les restriccions per a la provisió de necessitats de personal han quedat força temperades."

Per últim, en el tercer punt, l'informe del Síndic destaca que "els contractes de serveis no poden tenir un termini de vigència superior a 4 anys, tot i que es pot preveure en el contracte la pròrroga per mutu acord, abans de la seva finalització, sempre que la durada del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi els 6 anys, i que les pròrrogues no superin aïlladament o conjuntament, el termini fixat originàriament."

Les reaccions

Amb l'informe del Síndic sota el braç, des de Junts x Juneda s'avisava ahir que l'ajuntament està utilitzant erròniament aquest contracte de serveis al no realitzar-se mitjançant un procediment obert de selecció, tal com estableix la llei.

Josep Mateus, portaveu del grup municipal, recordava que l'import de 27.600 euros anuals (IVA inclòs) designat per aquest contracte, sobrepassa el llindar màxim dels contractes menors, el qual està establert en 15.000 euros anuals per als contractes de subministres i serveis. "Vam demanar al Síndic de Greuges que es pronunciés sobre la legalitat i els drets constitucionals en matèria de funció pública a l'Ajuntament de Juneda, en concret pel que fa a la plaça de dinamitzador cultural, ja consideràvem excessiu l'import de 27.600 euros anuals (IVA inclòs) designat per aquest contracte. La seva resolució és favorable a les nostres sospites i avala l'obligatorietat de licitar la plaça mitjançant un concurs públic, ja que l'import supera els 15.000 euros establerts per contractes menors".

Mateus avisava que l'equip de govern no sols incompleix la llei pel que fa a l'import, també per la durada d'aquest contracte. "Segons informa el Síndic de Greuges, les pròrrogues d'un contracte no poden superar la durada total del contracte, és a dir, si el contracte és d'un any, no es pot prorrogar més de 12 mesos. Doncs portem ja quatre pròrrogues d'un any d'aquest contracte, que inicialment es va acordar només per un any".

Per la seva banda, l'alcalde de Juneda, Antoni Villas (JxCAT) reconeix en declaracions a aquest mitjà que el procediment emprat el 2015 per a la contractació de la plaça de gestor-dinamitzador cultural no es va fer prou bé. "Quan es va posar el contracte damunt de la taula, el 2015, es va contemplar des del principi una fórmula 3+1, jo sempre he estat del parer que aquest tipus de contractes han de comprendre una legislatura perquè si hi ha un canvi al govern, el nou equip tingui les mans lliures. Tot i això, es va acabar fent amb la fórmula 1+6; cal recordar que en aquells anys s'estava duent a terme diversos canvis en la llei que regulava els contractes públics i des de la secretaria es va considerar que aquesta fórmula era més correcta, es va fer malament, d'acord" explica Villas que avança que ja s'estan duent a terme la regularització pertinent. "La resposta al Síndic és que hi ha tota la voluntat de regularitzar la situació. Ben aviat es presentaran les noves bases per al concurs, això anul·larà el contracte anterior i podrem deixar el tema resolt. No s'ha fet abans perquè hi ha hagut un canvi a la plaça de secretaria-intervenció i vam considerar que primer s'havien de tirar endavant els pressupostos i les ordenances relatives en aquest any, un cop superat això, a finals de gener, ja sortirà el nou concurs" explica Villas.

Per últim, l'alcalde considera que "la reacció del grup Junts x Juneda és desmesurada, sobre aquest tema hem parlat moltes vegades i ells ja sabien que aquesta regularització era qüestió de temps, pel canvi de secretaria i el procés de pressupostos. Si tot el problema que té Juneda és aquest contracte, en fi..." clou Villas.